Re-utilització llibres de lectura


2 de MAIG de 2013

Com ja us hem explicat en diverses ocasions, quan arriba aquesta època comencem a preparar el proper curs. Aquesta vegada toca el tema de re-utilització de llibres.

Es per això que convoquem a totes les families que estiguin interessades a aportar idees, a conèixer la situació actual i a preparar el proper curs, a reunir-nos el proper dimarts 7 de maig a les 20:30 al menjador de l'escola.

Estem valorant també diferentes opcions referent als llibres pel curs vinent, un tema important i de interés per a les families de l'escola.


Moltes gràcies a tots

AMPA Col.legi La Presentació
Comissió Re-utilització de llibres


_________________________________________________________________________________


ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES
      D’ALUMNES DEL COL·LEGI
                          “LA PRESENTACIÓ”                                                       Arenys de Mar,  19 de Juny  de 2012


Reutilització del llibres


Benvolgudes famílies:

Aquest any continuem amb el projecte de reutilització de llibres.

Per diferents motius, anem tard a l’hora de planificar la re-utilització de llibres pel proper curs, però tot i això, amb un esforç per part de tots creiem que ho podem tirar endavant.

Aquest any, com a nota positiva, ampliem els cursos i llibres que s’inclouen en aquest projecte. Que seran:

-Llibres de lectura de 2n, 3r, 4rt de primària.
-Llibre de religió de 4rt, 5è i 6è de primària
-Llibre de ciutadania de 6è de primària .

-Llibres de lectura obligatòria a la ESO, de 1r fins 4rt.

Com veieu aquest any els llibres de lectura de 1r de primària queden exclosos, a l’espera de veure com es desenvolupa el nou sistema d’ensenyament que aquest any s’adaptarà en aquest curs.

Encara no tenim la proposta definitiva desenvolupada, es per això que serà molt important el contacte via mail, per poder anar explicant-vos tots els detalls del projecte.

Aquells que estigueu interessats en col·laborar, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu: ampa@presentarenys.net

Degut a la manca de temps, buscant solucions per agilitzar els tràmits, el procediment serà el següent:


-Tots aquells que ja estaven inscrits en el projecte en aquest curs 2011-12, han d’expressar per escrit, a través de secretaria o per mail a ampa@presentarenys.net, el seu desig de no continuar en el projecte.

-Les quotes a pagar seran: 5€ pels alumnes de 2n, 3r, i 4rt.

-Els alumnes de 5è que cedeixin el seu llibre de religió en bon estat, obtindran el llibre d e religió de 6è sense cap cost.

-Els alumnes de 6è que cedeixin els llibres de religió i ciutadania, més un quota de 5 €, tindràn els llibres de lectura de 1r ESO.

-Pels llibres de lectura de la ESO, amb una quota de 10 €, deixant els llibres del curs actual s’obtindran els del curs següent.

També agrairiem aquells que aquest any han cursat 6è de primària a l’escola i que no continuen en el mateix centre per fer la ESO, cedissin els seus llibres, en cas de no necessitar-los.

Es important, que aquells que no hagueu participat en el projecte, aquest curs, que retorneu l’imprès de sota, durant aquesta setmana,  o que ens ho fem arribar via mail.


Us anirem informant, us adrecem especialment al blog de l’AMPA, a l’apartat de RE-UTILITZACIÓ DE LLIBRES:


Comissió de re-utilització de llibres
RECICLATGE DE LLIBRES

En/Na ................................................................................................ com a pare/mare de l’alumne/a ................................................................................del curs .......... estic interessat en el Projecte de reutilització de llibres.
Adreça de correu electrònic: ...........................................................................................................
Signatura pare/mare


Arenys de Mar, ..... de .............de 2012


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE LECTURA DELS CURSOS DE PRIMER A
QUART DE PRIMÀRIA

Com sabeu abans de Nadal ens vàrem plantejar des de l’AMPA la possibilitat d’iniciar
un procés de socialització/reciclatge de llibres, donades les importants conseqüències que pot
tenir en l’esfera econòmica (economia domèstica), social (crea vincles i provoca noves
interaccions), cultural (com a projecte que fomenta la cooperació i solidaritat en un món cada
cop més individualitzat) i en el medi ambient (en quant a la reducció de paper que suposaria).
Per cada llibre nou (amb un pes mitjà de 700 grams) és necessari un consum d’aigua d’uns 250
litres, 1’4 kg de paper (per 140 llibres reutilitzats s’estalviaria un arbre) , uns 4 kW/h de
consum elèctric i s’emet a l’atmosfera poc més d’un kg de CO
demanda de molts de vosaltres.
Des de l’AMPA i juntament amb el centre es tira endavant aquest projecte.


REGLAMENT DE PROJECTE DE REUTILITZACIO DE LLIBRES
“NO EM RATLLIS, REUTILITZA’M”

A instància dels pares i mares d’alumnes del Col·legi de La Presentació i d’acord amb la Direcció, el
curs 2011-2012 s’inicia el procés de reutilització de llibres amb la finalitat d’obtenir beneficis en
l’esfera econòmica (economia domèstica), social (crea vincles i provoca noves interaccions), cultural
(com a projecte que fomenta la cooperació i solidaritat en un món cada cop més individualitzat); i en
el medi ambient (en quant a la reducció de paper que suposa).
El present Reglament ve a regular el funcionament del Projecte de reutilització de llibres i la creació
d’una Comissió que el desenvoluparà.

1.- OBJECTE.-

Aquest curs 2011-2012 reutilitzarem únicament els llibres de lectura de PRIMER a QUART de
PRIMÀRIA, donat que són llibres que no s’escriuen.
El projecte s’inicia a partir del llibres que cedeixen els pares dels alumnes al finalitzar el curs 2010-
2011 i els que adquireixi la Comissió pel funcionament del projecte.
Els llibres cedits i adquirits passaran a ser propietat de la Comissió, que s’encarregarà de coordinar la
seva reutilització d’acord amb l’establert en el present.
S’acompanya com a Annex I els llibres reutilitzables aquest curs 2011/2012.
Es crea un fons de manteniment finançat per les famílies beneficiàries destinat a:
• L’adquisició de llibres necessaris per conjuntament amb els cedits crear un fons de llibres que
cobreixin tots els llibres reutilitzables dels alumenes beneficiaris
• La renovació dels llibres deteriorats per l’ús
• La possible substitució d’algun títol a criteri de direcció i professorat de l’escola.
• La compra de material per folrar i identificar els llibres.
En els següents cursos la Comissió, d’acord amb la Direcció i Professorat de l’Escola, analitzarà la
possibilitat d’incorporar més llibres i cursos.
A final de cada curs la Comissió comunicarà els llibres reutilitzables seguint els criteris anteriors.

2.-FAMÍLIES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE.-
Tots els alumnes del Col·legi de la Presentació poden beneficiar-se del projecte (a través dels seus
pares), sempre i quant estiguin en els cursos amb llibres a reutilitzar i que compleixin amb els deures
que s’estableixen en l‘apartat tercer.
En el curs 2011/2012 les famílies beneficiàries complimenten i retornen signada al centre abans del
dia 20 de maig de 2011, la circular de 16 de maig de 2011; quedant adherits al projecte en els
cursos següents, a no ser que comuniquin a la comissió expressament el contrari , abans del dia 15
d’abril del curs anterior.
A partir del curs 2012/2013 les famílies de nova incorporació, podran adherir-se al projecte abans del
15 d’abril de l’any anterior.

3.- DRETS I DEURES DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES.-

3.1.- Cessió de llibres i pagament de la quota per al curs 2011/2012.-
En el curs 2011/2012 les famílies participen de la següent manera;
Els alumnes que en el curs 2010-2011 han cursat P5: paguen una quota de manteniment de deu
euros (10.-€) per nen atès que és el primer any i no aporten llibres.
Els alumnes que en el curs 2010-2011 han cursat 1er a 3er de Primària: Cedeixen tots els llibres
reutilitzables del curs 2010/2011, deixant-los a la classe en bon estat i paguen una quota
manteniment de cinc euros per nen (5.-€).
Els alumnes que en el curs 2010-2011 han cursat 4art de Primària: Cedeixen tots els llibres
reutilitzables, deixant-los a la classe en bon estat i reben una compensació de la quota de l’Ampa del
mes de juny de 2011 (6€), que serà retornada junt al cobrament de la quota del mes de juny.

3.2.- A partir del curs 2012/2013 i següents: la participació consistirà en el pagament de la quota
anual per alumne i curs que es destinarà al fons de manteniment.
L’import de la quota serà de 5.-€ per nen i curs (10.-€ per nen de nova incorporació al projecte que no
cedeixi llibres reutilitzables), podent variar atenent a la previsió de llibres a adquirir, alumnes
participants, canvis i fons preexistent.
En el cas de que la comissió hagués de variar la quota anual, la fixarà abans del 15 d’abril de l’any
d’enguany, i és comunicarà a les famílies en el termini d’un mes per cobrar-la en el rebut del mes de
juny.

3.3. Impagament quota anual del fons de manteniment suposarà l’exclusió de la família com a
beneficiària de la reutilització dels llibres

3.4.-Manteniment dels llibres.
Les famílies es comprometen a mantenir els llibres reutilitzables en bon estat. Per bon estat s’entén el
que deriva d’un ús responsable, és a dir sense guixar, tacar, trencar o arrencar pàgines, mullar i
qualsevol altre defecte que no es derivi del desgast normal per la lectura.
Les famílies es comprometen a mantenir en bon estat les etiquetes identificatives (indicatiu del
número assignat al llibre) durant tot el curs, per tal de facilitar la tasca de cens i control a la comissió).
Les famílies es comprometen a reposar o pagar en tota la seva totalitat els llibres assignats, si els
malmeten perden o extravien.
En cas que una família incompleixi la obligació de reposició dels llibres malmesos o perduts quedarà
exclosa del projecte.

3.4 Custòdia dels llibres
Els llibres reutilitzables no sortiran de l’aula a excepció d’instruccions expresses del professorat i en
cas d’haver-se’ls emportat per treballar a casa, les famílies estan obligades a retornar-los abans de
dos setmanes de la finalització del curs.

4.-DRETS DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES
La comissió assignarà a cada nen beneficiari un joc dels llibres reutilitzables pel curs corresponent.
Els llibres reutilitzables per cada nen beneficiari seran a la classe a l’inici de curs, convenientment
folrats i identificats.
En el cas de substitució per part del professorat d’algun dels títols reutilitzables la comissió adquirirà
un exemplar per cada alumne beneficiari.
A final de curs la comissió revisarà els llibres a reutilitzar pel curs següent i reposarà els llibres que a
conseqüència del desgast normal hagin esdevingut inservibles.

També a final de curs la comissió reposarà els llibres deteriorats pel mal us o perduts que no hagin
estat reposats per les famílies, sens perjudici de l’expulsió del projecte de les famílies incomplidores.

5.- LA COMISSIO DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.-

5.1.-Membres de la Comissió.-
La Junta de l’Associació de pares i mares del Col·legi de la Presentació d’Arenys de Mar constitueix
una Comissió per a la Reutilització de llibres i els seus membres són els pares/mares voluntaris que
s’han apuntat en el moment de presentació del projecte (abril 2011) i tots aquells que ho demanin
formalment i siguin pares d’alumnes beneficiats pel projecte.

5.2.- Reunions de la Comissió.-
Es reuneix periòdicament convocada per la presidència de l’Ampa amb una antelació mínima de deu
dies.

5.3.- Acords.- Les decisions de la comissió es prenen durant les reunions, per votació i majoria
simple de tots els membres assistents a la reunió.

5.4.-Funcions de la comissió.-
Les funcions de la Comissió son;
• Recollida, revisió i manteniment dels llibres a final de curs
• Etiquetatge i folre dels llibres cedits i/o adquirits
• Determinació segons l’estat dels exemplars de la reposicions que cal fer
• Repartiment i assignació dels llibres a l’inici de curs.
• Solució de les possibles incidències

6.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ.-

6.1.-Calendari d’actuacions.-
La comissió redactarà anualment una circular informativa del projecte durant el mes de març als
efectes que les famílies de nova incorporació o cursos que no estaven en el projecte puguin adherirse
la mateix abans del 15 d’abril, pel curs següent.
La comissió es reunirà durant el mes d’abril de cada any per preveure i fixar l’import de la quota del
curs següent per nen i curs , podent variar atenent a la previsió de llibres a adquirir, alumnes
participants, canvis i fons preexistent.
En aquesta reunió s’estudiarà la possibilitat d’incorporar nous llibres i cursos al projecte de
reutilització de llibres, , d’acord amb la Direcció i Professorat de l’Escola, analitzarà la possibilitat
d’incorporar més llibres i cursos.
Fins el 17 de maig la comissió redactarà i enviarà una circular a les famílies beneficiàries comunicantlos
els llibres reutilitzables pel curs següent i la quota corresponent per nen i curs.
Abans del 30 de juny la comissió es reunirà per inventariar i revisar els llibres reutilitzables,
comptabilitzar les famílies beneficiàries pels següent curs, i confirmar el cobrament de la quota anual.
També en aquesta reunió es farà la previsió del llibres a adquirir i s’acordarà encarregar-los i a qui.
Durant la última setmana del mes d’agost i la primera de setembre, la comissió es reunirà per
confirmar l’adquisició dels llibres necessaris, folrar i etiquetar els llibres reutilitzables, i deixar-los
preparats a les classes dels alumnes beneficiaris.

6.2.- Folrat i etiquetatge de llibres.-
Els llibres a reutilitzar es folraran amb plàstic adhesiu transparent i s’etiquetaran amb uns adhesius
identificatius del projecte que contindrà el número que s’ha assignat a cada llibre.
El curs 2.011/2012 la comissió esborrarà o taparà els noms o altres identificadors personals dels
llibres cedits per les famílies beneficiaries.

6.3.-Criteris d’assignació de llibres.-
L’assignació es farà de la següent manera:
• Es separaran els llibres reutilitzables per títols.
• De cada títol es barrejaran els cedits i els de nova adquisició.
• Un cop barrejats es numeraran aleatòriament, quedant cada llibre identificat amb un número.
(Per exemple si hi ha cinquanta nens beneficiaris del 1 al 50)
• Es farà el mateix amb tots els títols de cada curs.
• Cada nen beneficiari tindrà un número per ordre de llista, i durant tot el curs utilitzarà els
llibres amb aquest número, de cada un dels títols. (Per exemple si en ordre de llista es el
tercer dels nens beneficiaris, li correspondran tots els llibres del curs enumerats amb el 3)
• Cada any es tornarà a barrejar i enumerar els llibres prèviament a la seva assignació per
aconseguir una variabilitat en l’assignació de llibres reutilitzats i de nova adquisició.

6.4.- Financiació i acords extraordinaris.-
Excepcionalment i pel cas de que el fons de manteniment no cobrís la despesa de llibres a reposar
(Per exemple en el cas de canvi d’edició), l’AMPA prestaria a la Comissió els fons necessaris per
adquirir els llibres i la comissió establiria un sistema de devolució en els següents exercicis.
Qualsevol extrem no regulat en el present reglament i relatiu al funcionament del projecte de
reutilització serà tractat i resolt per la comissió.

6.5.- Creació d’un fons de llibres.-La comissió crea un fons de llibres que es nodrirà dels llibres
reutilitzables cedits altruistament.

6.6.- Comunicació a la comissió.-
Les famílies es podran dirigir a la comissió mitjançant un correu electrònic a
ampa@presentarenys.net o mitjançant escrit adreçat a la comissió i entregat a secretaria del centre.

El present Reglament ha estat redactat i aprovat per la comissió de reutilització de llibres de l‘Ampa
del Col·legi de la Presentació.

Arenys de Mar, 12 de maig de 2.011En referència als llibres del curs 2011-2012, us adjuntem el llistat de llibres, de primer, segon, tercer i quart de primària, en vermell estan indicats els que NO han de comprar les families que s’han adherit al projecte de re-utilització de llibres de lectura.

LLISTAT DE LLIBRES DE 1r  de PRIMÀRIA                  CURS 2011/2012


Assignatura

Descripció

Editorial
Idioma
MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 1. Col·lecció Pixel

ISBN 978-84-683-0072-6
EDEBÉ
CATALÀ
Quadern de Matemàtiques 1 i 2
ISBN 978-84-236-9047-3 i 978-84-236-9048-0
EDEBÉ
CATALÀ
CONEIX.MEDI

Coneixement del Medi .1r curs Cicle Inicial
Projecte 3.16
ISBN 978-84-661-1507-0
CRUÏLLA
CATALÀ
LLENGUA CATAL.ANA
Llengua 1. Col·lecció Pixel
ISBN : 978-84-683-0065-8

EDEBÉ

CATALÀ

Les històries del Sol rodamon

ISBN- 978-84-661-1561-2
CRUÏLLA
CATALÀ
Quadern de Llengua 1 i 2
ISBN 978-84-683-0002-3
ISBN 978-84-683-0003-0
EDEBÉ
CATALÀ

El dia del ratolí. Dick King-Smith

ISBN 84-236-7591-2
EDEBÉ (Col·lecció TUCA)
CATALÀ
TALLER DE LECTURA CREATIVA
Ui, quina por! Ricardo Alcántara
ISBN 84-236-7722-2

Els oficis de l’Arnau. Glòria Sanz

El mitjà. Núria Figueras
EDEBÉ (Col·lecció TUCAN)
Ed. La Galera
Ed. La Galera
CATALÀ
LLENGUA  CASTELLANA

Palabra y comunicación. Col·lecció Pixel.

ISBN 978-84-683-0067-2
EDEBÉ
CASTELLÀ

Lecturas para dormir un rey 1

ISBN 978-84-348-9408-2
CRUÏLLA
CASTELLÀ
ANGLÈS

Colours 1

-Pupil’s book ISBN 978-84-675-0625-9
-Activity book ISBN978-84-675-0626-5
CAMBRIDGE.
CRUÏLLA
ANGLÈS
RELIGIÓ

Es diu Jesús.1r curs

ISBN 978-84-661-1510-0
CRUÏLLA
CATALÀ


LLISTAT DE LLIBRES DE  2n  de PRIMÀRIA       CURS 2011/2012.-


Assignatura

Descripció

Editorial
Idioma
MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 2. Col·lecció Pixel

ISBN 978-84-683-0073-3
EDEBÉ
CATALÀ
Quadern de problemes 2
ISBN 978-84-236-9009-1
EDEBÉ
CATALÀ
Quadern de Càlcul 3
ISBN 978-84-236-9049-7
EDEBÉ
CATALÀ
CONEIXEMENT MEDI
Coneixement del Medi  2n curs Cicle Inicial. Projecte 3.16
ISBN 978-84-661-1517-9
CRUÏLLA
CATALÀ
LLENGUA CATALANA
Llengua 2. Col·lecció Pixel
ISBN 978-84-236-9972-8

EDEBÉ

CATALÀ

Els somnis de la lluna

ISBN- 978-84-66-1161-38
CRUILLA
CATALÀ
En Maurici Serrell Suat. Maite Carranza
ISBN 84-236-7720-6
EDEBÉ (Col·lecció TUCÀ)
CATALÀ
Quaderns de llengua núm 4
ISBN 978-84-683-0112-9
EDEBÉ
CATALÀ
TALLER DE LECTURA CREATIVA
La vaca Teresina esquia a Vallfarina. Xavier Frias Conde.
ISBN 84-236-7723-0
EDEBÉ (Col·lecció TUCÀ)
CATALÀ
De quan les bèsties van començar a parlar. Roser Ros i Vilanova
ISBN 84-246-0983-2
LA GALERA
Col·lecció Tramoieta
CATALÀ
RELIGIÓ

Es diu Jesús.2n curs

ISBN 978-84-661-1520-9
CRUÏLLA
CATALÀ
LLENGUA CASTELLANA
 
 

Palabra y comunicación 2

ISBN 978-84-683-0068-9
EDEBÉ
CASTELLÀ

Lecturas para dormir a una princesa

ISBN 84-348-9595-1
CRUÏLLA
CASTELLÀ
ANGLÈS
 

Colours 2

-Pupil’s book ISBN 978-84-675-0630-3
CAMBRIDGE.
CRUÏLLA
ANGLÈS
Nico’s Fun book
ISBN 978-84-675-0631-0
CRUÏLLA
ANGLÈS


LLISTAT DE LLIBRES DE  3r  de PRIMÀRIA                 CURS 2011/2012


Assignatura

Descripció

Editorial
Idioma
LLENGUA CATALANA
Llengua catalana
Escriure  ISBN 978-84-661-1875-0
Llegir ISBN 978-84-661-1876-7
CRUÏLLA
CATALÀ
DICCIONARI DE CÁTALA BÀSIC
CRUÏLLA
CATALÀ
El zoo d’en Pitus de Sebastià Sorribas
ED. GALERA
CATALÀ
LLENGUA CASTELLANA

Palabra y comunicación 3

ISBN 978-84-236-9038-1
EDEBÉ
CASTELLÀ
Malú y el marciano del ordenador. Blanca Alvarez.
ISBN 84-263-4854-8
EDELVIVES (Col·lecció Ala Delta)
CASTELLÀ
DICCIONARIO DIDÁCTICO INTERMEDIO PRIMARIA
SM NUEVA EDICIÓN
CASTELLA
TALLER DE LECTURA CREATIVA
La vella que vivia en uns cavallets. Ruth Silvestre. ISBN 84-236-7584-X
EDEBÉ (Col·lecció TUCÀ)
CATALÀ

El vestit nou de l’emperador de Hans Christian Andersen. Adaptació d’Antoni Cuadrench

ISBN 84-246-0981-6
LA TRAMOIETA
CATALÀ
MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 3

ISBN 978-84-236-9093-0
EDEBÉ
A bon pas
CATALÀ
CONEIXEMENT DEL MEDI
Coneixement del Medi 
ISBN 978-84-661-1881-1
CRUÏLLA
Projecte 3.16
CATALÀ
RELIGIÓ
Es diu Jesús
ISBN 978-84-661-1883-5
CRUÏLLA
CATALÀ
MÚSICA
Música I dansa: Llenguatge musical danses. Projecte 3.16
ISBN 978-84-661-1862-0

Música i dansa: cançons. Projecte 3.16

ISBN 978-84-661-1912-2
CRUÏLLA
CATALÀ
ANGLÈS

Colours 3

-Pupil’s book ISBN 978-84-675-0635-8
-Activity book ISBN 978-84-675-0636-5
CAMBRIDGE.
CRUÏLLA

ANGLÈS

LLISTAT DE LLIBRES DE  4t  de PRIMÀRIA                 CURS 2011/2012

Assignatura

Descripció

Editorial
Idioma
LLENGUA CATALANA
Llengua  catalana
Escriure ISBN 978-84-661-1885-9
Llegir ISBN 978-84-661-1886-6
CRUÏLLA
Projecte 3.16
CATALÀ
L’escola dels pirates de Agustín Fernández Paz
ISBN 84-236-7334-0
EDEBÉ (Col·lecció TUCA)
CATALÀ
Manual per a  una petita bruixa.Gloria Sànchez. ISBN 84-236-7724-9
EDEBÉ (Col·lecció TUCA)
CATALÀ
LLENGUA CASTELLANA
Palabra y Comunicación
ISBN 978-84-236-9039-8
EDEBÉ
CASTELLÀ

Juegos de fantasia. Gianni Rodari

ISBN 84-263-5289-8
EDELVIVES
CASTELLÀ
TALLER DE LECTURA CREATIVA
El zoo d’estiu. Isabel Córdova
ISBN 84-236-7727-3
EDEBÉ (Col·lecció TUCÀ)
CATALÀ
MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4
ISBN 978-84-236-9152-4
EDEBÉ
CATALÀ
CONEIXEMENT DEL MEDI
Coneixement del medi
ISBN 978-84661-1890-3
CRUÏLLA
Projecte 3.16
CATALÀ
RELIGIÓ

Es diu Jesús

ISBN 978-846-611-8927
CRUÏLLA
CATALÀ
MÚSICA
Música i dansa: Cançons. Projecte 3.16
ISBN 978-84-661-1938-2
Música i dansa: Llenguatge musical. Danses, Projecte 3.16
ISBN 978-84-661-1863-7
CRUÏLLA
CATALÀ
ANGLÈS

Colours 4

-Pupil’s book ISBN 978-84-675-0640-2
-Activity book ISBN 978-84-675-06419
CAMBRIDGE.
CRUÏLLA

ANGLÈS
Diccionari anglès bilingüe English-catalan/ Català-English
Collins Student/s pocket

ISBN 978-84-253-4121-2

COLLINS
GRIJALBO